Home   |  Contact        
   

COMPETENTE

 Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa a fost înfiinţată în cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, ca urmare a rezultatelor pozitive de ansamblu ale activităţii Universităţii, a specificului activităţii economice şi implicit a cerinţelor pieţei muncii din regiunea de Sud-Est, ale cărei domenii reprezentative sunt turismul şi comerţul, corelat cu opţiunea manifestată de absolvenţii de liceu, corespunzând unei necesităţi evidente a vieţii economico-sociale în condiţiile orientării spre economia de piaţă funcţională consolidată.
Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa, din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, a fost înfiinţată prin Hotărârea Senatului Universităţii din 12.06.2000, fiind autorizată să funcţioneaze provizoriu din 2002 prin Legea 238/30.04.2002, publicată în Monitorul Oficial nr.291/30.04.2002, cu două forme de învăţământ: cursuri de zi şi cursuri cu frecvenţă redusă.
Din anul 2011 în cadrul Facultăţii a fost acreditat programul de studii universitare de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor, forma de învâţământ zi, conform HG 966/2011, M.Of. 697/01.10.2011 şi programul de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi servicii conform O.M. 5224/2011, M.Of. 617bis/31.08.2011.
Începând cu anul 2012 a fost acreditat şi programul de studii universitare de licenţă Economia comerţului, turismului şi serviciilor, forma de învâţământ frecvenţă redusă prin HG 707/2012, M.Of. 525/30.07.2012.
Prin profilul şi conţinutul său, Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa asigură un învăţământ alternativ, complementar şi concurent învăţământului universitar de stat, fiind singura facultate cu această specializare care a reuşit, în toată această perioadă, să-şi definească un loc cert în sistemul de învăţământ economic.
Încă de la înfiinţare, Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa a fost preocupată de crearea şi dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu facultăţi din ţară şi din străinătate. Aceste preocupări au fost intensificate în ultimii ani şi s-au materializat prin încheierea unui număr mare de protocoale de cooperare profesională şi ştiinţifică valoroase, cu centre universitare de prestigiu din ţară ş i din străinătate.
Relaţiile Facultăţii de Management Turistic şi Comercial Constanţa cu alte instituţ ii sunt întreţinute, prin participarea activă a cadrelor didactice ale facultăţii noastre la diferite evenimente ştinţifice organizate de universităţi de prestigiu din ţară şi din străinătate, prin prezenţa acestora ca membri în organisme profesionale naţionale (AFER, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi, Camera Consultanţilor Fiscali, Camera Auditorilor Fiscali, Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Morărit - Panificaţie, Comisia Română de Istorie Maritimă şi Fluvială, Comisia Română de Istorie Militară, Liga Navală Română).
Facultatea de Management Turistic şi Comercial Constanţa are în vedere consolidarea şi dezvoltarea în continuare a relaţiilor de colaborare cu instituţii academice şi organisme profesionale din ţară şi din străinătate şi, de asemenea, cu mediul de afaceri, în beneficiul procesului de învăţământ.
Viitorii absolvenţi îşi vor putea desfăşura activitatea în societăţi comerciale, întreprinderi de comerţ şi turism cu capital public, privat şi/sau mixt, cunoştinţele dobândite şi competenţele formate în cadrul acestui program de studii permiţându-le, în mod real, să desfăşoare activităţi specifice serviciilor de asigurări, transporturi, cultură, învăţământ, sănătate, administraţie, bancare, în departamente comerciale, de marketing, resurse umane, de managementul calităţii şi altele.

COMPETENTE

Profesionale:

 • Realizarea prestatiilor in comert, turism si servicii;
 • Comercializarea produselor/serviciilor;
 • Gestionarea relatiilor cu clientii si furnizorii;
 • Gestionarea si alocarea resurselor materiale si financiare;
 • Asigurarea calitatii pretatiilor in comert, turism si servicii;
 • Asistenta in managementul resurselor umane.

Transversale:

 • Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila;
 • Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei;
 • Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare.


Prin continutul disciplinelor cuprinse in planul sau de invatamant, programul de studii de licenta asigura absolventilor sai competente de specialitate in concordanta cu cerintele de pe piata muncii din Romania si Europa si Clasificarea Ocupatiilor din Romania.

 

 

 

 

 

  


Facultatea de MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

Acces rapid
 
  Concursuri pentru ocuparea posturilor didactice vacante

Link-uri utile
 

TURUL UNIVERSITATII

Copyright 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact